Quá Trình Khí Hóa

Công nghệ Xplate tăng cường các phản ứng hóa học của oxi trong quá trình khí hóa. Càng nhiều oxi sẵn sàng để tạo ra cacbon dioxide và nhiệt, và sau đó phản ứng với cacbon để tạo ra cacbon monoxide, hidro, và nhiệt trị khí tổng hợp.

Máy phân tích khí hiện đại tại Prime, Việt Nam đã đo chất lượng của khí tổng hợp. Nó đã xác nhận tăng cường phản ứng hóa học và CO, CH4, H2 tăng từ 2.9%, 3.5% và 0.9%.