MXT9 đã được sử dụng cho Xe xúc và đã cho thấy tiết kiệm Diesel khoảng 7.3%