Chứng chỉ của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

MXT9 thử nghiệm với xăng

MXT9 thử nghiệm với dầu diesel

MXT9 thử nghiệm với dầu HFO