Máy phát điện diesel

Máy phát điện công suất lớn (2200 hp)

Kết quả thử nghiệm chính thức ở máy phát điện trên tàu , BERGEN KVGB-12, 2200. Tiết kiệm diesel = 6.4%