Phụ gia nhiên liệu MXT9 đã được thử nghiệm với hơn 5.500 động cơ ở một số quốc gia, bao gồm cả bổ sung vào các trạm petro công cộng ở quốc gia Lào. Tại Việt Nam, một công ty vặn tải tại Bình Dương đã thử nghiệm sự an toàn của nó với gần 400 xe tải đang chạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy tất cả các xe tải đã xác nhận an toàn với tất cả các động cơ.